09. 02. 2011.

Blog

Blog ( od naziva web log) je vrsta internet publikacije. Blog obično stvaraju i održavaju pojedinci redovnim unošenjem tzv. postova (objava, članaka) u obrnutom vremenskom redosledu - najnoviji članci prikazani su na vrhu stranice.
Većina blogova je interaktivne prirode, jer omogućuje čitaocima bloga da komentarišu objavljene postove, ili šalju poruke jedni drugima. Blog može biti posvećen određenoj tematici te objavljivati novosti vezane za temu, a može biti osmišljen i kao lični online dnevnik
Moderni blog se i razvio od online dnevnika, gdje su ljudi postavljali tekstove o događajima iz privatnog života. Blogovi su uglavnom hostovani na blog hosting servisima (kao što je google-ov www.blogger.com), a mogu biti postavljeni i na uobičajenim web hosting servisima.
Postoji mnogo vrsta blogova: lični blogovi, korporacioni i organizacijski blogovi, politički blogovi, blogovi posvećeni putovanjima, modi, edukacioni blogovi itd.


07. 12. 2010.

Ostali internet servisi


Prenos datoteka - FTP (File Transfer Protocol)

FTP je Internet protokol koji omogućava razmenu (prenos) datoteka između dva računara preko TCP/IP mreže. On radi na principu klijent/server tehnologije. Podaci su postavljeni na FTP servere sa kojima komuniciraju FTP klijenti preko odgovarajućih naredbi za komunikaciju.

03. 12. 2010.

Elektronska pošta

Elektronska pošta omogućava asinhronu razmenu pošte raznovrsnog sadržaja sa svim ljudima koji su povezani sa Internetom. Da bi se pošta mogla razmenjivati potrebno je da i pošiljalac i primalac imaju svoje elektronske adrese. Elektronska adresa se sastoji iz dva dela koja se razdvajaju znakom @ (engl. commercial at). Deo adrese iza ovog znaka je  domen, odnosno adresa računara na kome je poštansko sanduče korisnika a deo ispred je lično ime korisnika, onako kako je registrovano kod dobavljača.

WWW

World Wide Web (svetom raširena mreža) je najpopularniji servis na internetu.Jedna moguća definicija WWW je sledeća: WWW je sistem koji omogućava da stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk, animaciju i video zapis budu objavljene i pročitane od strane računara koji je povezan na Internet.

Internet servisi

Kada se govori o sadržaju i uslugama koje Internet nudi tada se u stvari misli na servise Interneta. Svi servisi Interneta rade po klijent-server konceptu. Suština tog koncepta je da se pomoću programa koji se nalazi na računaru korisnika mreže-klijenta pristupa željenim podacima koji su smešteni na serveru na nekoj lokaciji svetske mreže.
Servisi Interneta se obično dele na:
  • Osnovne – servisi koji postoje na svakom računaru koji je na mreži;
  • Javne – servisi koji se instaliraju na značajnije servere na mreži obezbeđujući lak pristup podacima;
  • Posebne – servisi namenjeni zadovoljenju specifičnih želja korisnika.
Glavni predstavnik osnovnog servisa je e-mail (elektronska pošta). Najznačajniji javni servis je WWW. U posebne servise spadaju servisi za pretraživanje, sigurnosni servisi, servisi namenjeni administratorima servera i mreža, i brojni drugi servisi.

02. 12. 2010.

Adresiranje na Internetu

Da bi Internet funkcionisao kao jedinstvena mreža, neophodno je usvojiti jednoznačan sistem adresiranja računara, koji su u mrežu povezani.

Osnovni Internet protokoli

Da bi računari povezani u mrežu mogli međusobno da komuniciraju, neophodno je da se usvoje pravila za komunikaciju, zajednička za sve koji žele da pristupe mreži. Skup pravila i normi koji opisuje postupke koji se primenjuju u računarskim telekomunikacijama nazivaju se protokolima.